AUX

MEMBERS

Lee Woo Sung – Korean traditional Percussion

Jang Young Gu – Drum

Pakr Ji Young( – Piri,TeaPyeongSo)

Lee Si Won – Bass

Jeon Mu Jin – Guitar

Jung Da Eun – Keyboard

DISCOGRAPHY